Χειρουργική Ανάκτηση Σπερματοζωαρίων

   

Στο κέντρο Γένεσις ανακτούμε σπερματοζωάρια συλλέγοντας με μικροχειρουργική μέθοδο από την επιδιδυμίδα (MESA) ή αναρροφόντας διαδερμικα από τους όρχεις (TESA) ή συλλέγοντας με τη μέθοδο της βιοψίας του όρχεως (TESE).  Αυτή τη μέθοδο ανάκτησης σπερματοζωαρίων εφαρμόζουμε στο κέντρο Γένεσις σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας είτε λόγο απόφραξης των οδών του σπέρματος στο αναπαραγωγικό σύστημα είτε όχι.  Τα σπερματοζωάρια που ανακτούμε από τους όρχεις ή από την επιδιδυμίδα δεν έχουν υποστεί πλήρη ωρίμανση, και για αυτό το λόγο τα χρησιμοποιούμε μόνο στη μέθοδο της μικρογονιμοποίησης.