Δοκιμασία Επιβίωσης Κρυοσυντήρησης Σπέρματος

   

Η κρυοσυντήρηση του σπέρματος για μελλοντική χρήση, στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, είναι συχνή και στο Κέντρο μας τη συνιστούμε για διάφορους λόγους που θα αναλυθούν παρακάτω. Δεν είναι όμως όλα τα δείγματα ικανά να επιβιώσουν την διαδικασία της κατάψυξης-απόψυξης.

Με τη δοκιμασία κρυοσυντήρησης ελέγχουμε κατά πόσο είναι ικανό ένα δείγμα να επιβιώσει τη διαδικασία της κατάψυξης-απόψυξης διατηρόντας την καταλληλότητά του. Στο κέντρο Γένεσις κολουθούμε τη μέθοδο της ενεργοποίησης του σπέρματος όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ελέγχουμε το δείγμα ως προς τη συγκέντρωση και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων του πριν και μετά την ενεργοποίηση. Κατόπιν καταψύχουμε το ενεργοποιημένο δείγμα με τη μέθοδο rapid vapor freeze και το τοποθετούμε σε υγρό άζωτο για περισότερο από 24 ώρες. Μετά την απόψυξη ελέγχουμε ξανά το δείγμα ως προς τη συγκέντρωση και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων του ώστε να αξιολογηθεί το ποσοστό απώλειας της ικανότητας του για χρήση σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.