Ανάλυση Σπέρματος

   

Στο κέντρο Γένεσις για να κρίνουμε αν το σπέρμα είναι ποσοτικά ικανό για γονιμοποίηση ελέγχουμε τις φυσιολογικές του ιδιότητες, δηλαδή την όψη, την πυκνότητα, τη ρευστοποίησή και τον όγκο του. Επίσης μετράμε τη συγκέντρωση του σπέρματος σε σπερματοζωάρια και το ποσοστό της κινητικότητάς τους.  Ωστόσο για να κρίνουμε την ικανότητα του σπέρματος για γονιμοποίηση ελέγχουμε τα σπερματοζωάρια ως προς τη μορφολογία τους. Αυτό σημαίνει ότι μετράμε το πλήθος των σπερματοζωαρίων που εμφανίζουν φυσιολογικά ανατομικά χαρακτηριστικά ως προς το μέγεθος και το σχήμα της κεφαλής, του μεσαίου τμήματος και της ουράς.  Στο κέντρο Γένεσις όλες οι παραπάνω μετρήσεις γίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ, World Health Organization, WHO, Laboratory Manual for the Examination of Human Semen 2010 ISBN: 978 92 4 154778 9 ).